0
 • No products in the cart.

 • 0
 • No products in the cart.

 • Handelsbetingelser

  Formål

  Nedenstående vilkår og betingelser benyttes og gælder ved levering af ydelser og produkter, medmindre andet er aftalt på skrift. M-O-M IVS forbeholdes retten til at ændre disse handelsbetingelser uden varsel.

  Tilbud

  Tilbud fra M-O-M IVS er gældende i 14 dage fra tilbudsdato. En aftale er først gældende, når M-O-M IVS har modtaget en skriftlig accept fra kunden. Vores tilbudte priser er gældende under forudsætning af, at opgavebeskrivelsen ikke ændres fra kundens side. Hvis kunden, undervejs i processen, ønsker ændringer, vil dette blive faktureret særskilt i henhold til denne aftale mellem parterne.

  Priser og betaling

  Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms. Hvis kunden betaler efter forfald, får vedkommende tilsendt rykkergebyrer og pålægges eventuelle inkassoomkostninger. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage, med mindre andet er aftalt. M-O-M IVS er berettiget betaling for ekstra udført arbejde, som følge af eksempelvist: misinformation samt manglende og/eller fejlfyldte beskrivelser fra kundens side, hvilket medfører et øget timeforbrug i forhold til den oprindelige aftale mellem parterne. M-O-M IVS er berettiget betaling af det fulde beløb, ifald kunden er skyld i misligholdte deadlines og manglende beskrivelser/svar. Opgavens fulde beløb bliver faktureret og opgaven afsluttes, når kunden har mulighed for at levere den manglende information mm.

  Medmindre andet er aftalt, betales priserne i to rater; 50% af prisen up-front, før projektet igangsættes, og de sidste 50% af prisen, når arbejdet er udført og kunden er tilfreds med produktet.

  Levering og forsinkelse

  Levering af en ydelse eller et produkt vil ske inden for aftalt deadline og efter accept af den pågældende opgavebeskrivelse, med mindre andet aftales. Ved eventuelle forsinkelser er kunden ikke berettiget erstatning.

  M-O-M IVS bærer intet ansvar i forhold til eventuelle fejl eller mangler i følgende browsere: Internet Explorer og Microsoft Edge.

  Underleverandører

  M-O-M IVS er berettiget til, enten helt eller delvist, at få arbejdet udført af underleverandører.

  Ejendomsret 

  M-O-M IVS’s kunder får brugsretten til produktet, når M-O-M IVS har leveret det færdige resultat til kunden og modtaget den fulde betaling efter pågældende aftale. Udleveret materiale må ikke overgives til tredjepart, videresælges, reproduceres eller kopieres uden samtykke fra M-O-M IVS.

  M-O-M IVS forbeholder sig retten til at indsætte link til eget domæne og teksten ”Designed by M-O-M” i bunden af hjemmesiden samt i kildekoderne på de leverede hjemmesider.
  M-O-M IVS er forbeholdt retten til at benytte udarbejdet materiale i sin markedsføring. 

  Rettigheder

  Som udgangspunkt tilhører alle rettigheder, til udleveret materiale, M-O-M IVS. Hvis kunden ønsker ejerskab over det udleverede produkt, kræver det skriftligt samtykke med M-O-M IVS.

  Trykopgaver

  M-O-M IVS’s kunder accepterer, at der kan forekomme farveforskelle mellem godkendt design/grafik og den endeligt trykte version. Dette betegnes ikke som værende en mangel eller fejl. Det er kundens eget ansvar at sørge for, at det udleverede produkt er egnet til den eksakte trykopgave.

  Ansvar

  Efter afleveret produkt har kunden op til 48 timer til at undersøge produktet og klage, ifald at produktet indeholder mangler. Det er også op til kunden at meddele M-O-M IVS, hvor manglen er, og eventuelt hvorledes den ønskes at blive løst. Hvis kunden selv skader produktet efter afsluttet arbejde, hæfter M-O-M IVS ikke for dette. Kunden har kun ret til nedslag i prisen som følge af eventuelle mangler, hvis M-O-M IVS ikke er i stand til efterfølgende at udbedre disse mangler inden for en rimelig tidshorisont. M-O-M IVS forbeholder sig retten til at benytte elementer, der er udarbejdet af en tredjepart samt brugen af ”stock billeder”, og fraskriver sig også alt ansvar for eventuel manglende hjemmel hos kunden i forhold til materiale fremskaffet af kunden til løsning af en opgave. M-O-M IVS påtager sig intet ansvar for et enten helt eller delvist tab af et produkt, når det først er havnet i kundens hænder; eksempelvist servernedbrud og –fejl, hackerangreb og lignende tilfælde. Det er alene kundens ansvar at opbevare backup af maildata, hjemmesiden og lignende samt forsikring af produktet i forhold til skade og undergang.

  Rådgivning

  Rådgivning fra M-O-M IVS er altid afstemt den enkelte kunde og tilhørende opgave. M-O-M IVS’s rådgivning må ikke videregives eller benyttes til andre formål uden skriftlig accept.

  Opsigelse af aftale og/eller samarbejde

  M-O-M IVS forbeholder sig retten til enten at opsige et samarbejde eller fratræde en opgave, ifald kunden ikke efterkommer aftalte deadlines, møder, aftaler, leverancer af materiale eller ikke melder tilbage.

  Persondata

  M-O-M IVS er underlagt tavshedspligt og forpligter sig dermed til at holde kunders personlige oplysninger og firmarelaterede data fortrolig. Begrænset hæftelse ved eksempelvist forsinkelse, eller ved mangler ved det leverede produkt, hæfter M-O-M IVS ikke for tab af avance, driftstab eller andre indirekte tab, herunder også tab som værende en følge af kundens retsforhold over for tredje part. M-O-M IVS kan aldrig hæfte for et større beløb, end hvad der er aftalt og betalt ved arbejdets udførelse.

  Tvistløsning

  Skulle der opstå uenigheder som vedrører M-O-M IVS’s udførte arbejde, skal det forsøges løst mellem M-O-M IVS og den pågældende kunde. Kan parterne ikke nå til enighed, skal denne tvist løses i overensstemmelse med retssystemet og dansk lovgivning.

  Share via:

  All Rights Reserved - Made with ♥ by M-O-M Digital Agency